Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov


Verzia: 11. november 2021


1. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako spracúvame vaše osobné údaje (ďalej len „údaje“)


1.1 Prevádzkovateľ údajov

V súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) je správca údajov:


Sto Slovensko, s.r.o.

Pribylinská 2

831 04 Bratislava

Slovenská Republika

Tel.: +421 244 648 142

Web: http://www.sto.sk


1.2 Kontaktné údaje našej zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov

Nášho úradníka pre ochranu údajov môžete kontaktovať na e-mailovej adrese


1.3 Všeobecné informácie o spracúvaní údajov

Údaje spracúvame v rámci svojej obchodnej činnosti a činností na internetových stránkach.

Toto zahŕňa oznamovanie údajov ich poskytovaním tretím subjektom a v príslušných prípadoch do nečlenských krajín mimo Európskej únie (ďalej označovanej ako „EÚ“) a Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej označovaného ako „EHP“). V prípadoch, keď poskytujeme údaje subjektom alebo do miest mimo EÚ alebo EHP, to označujeme nižšie uvedeným spôsobom.


2. Spracúvanie údajov

Konkrétne položky dotknutých údajov, účely spracúvania, právne základy, príjemcovia a v príslušných prípadoch aj prípady poskytnutia do nečlenských krajín sú uvedené nižšie.


2.1 Záznamový súbor z návštevy internetových stránok

Vašu návštevu na našich internetových stránkach zaznamenávame. V rámci toho spracúvame:

 • názov/názvy jednotlivých našich stránky/stránok, ktoré ste navštívili
 • dátum a čas vašej návštevy
 • množstvo prenesených údajov
 • typ prehliadača, ktorý ste použili, a jeho verziu
 • operačný systém, ktorý ste použili
 • referujúcu URL (internetová stránka, ktorú ste navštívili pred našou)
 • vašu IP adresu
 • žiadajúceho poskytovateľa.

Právnym základom tohto spracúvania údajov je náš prevažujúci oprávnený záujem na trvajúcom poskytovaní a zabezpečení našich internetových stránok, v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Záznamový súbor sa po uplynutí siedmich dní vymazáva, ak nie je nutný na podanie dôkazov alebo na overenie skutočných porušení právnych povinností, ktoré sa v tomto čase zistia.


2.2 Hosting

Na udržanie našej prítomnosti online využívame služby poskytovateľov web hostingu, ktorí za nás spracúvajú všetky vyššie uvedené údaje súvisiace s prevádzkovaním týchto internetových stránok (záznamový súbor o návšteve internetových stránok).

Právnym základom pre toto spracúvanie údajov je náš prevažujúci oprávnený záujem na poskytovaní našich internetových stránok, a to v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


2.3 Nadviazanie kontaktu

Ak nadviažete s nami kontakt, budeme spracúvať nasledujúce údaje na účely vybavenia vašej žiadosti: vaše meno, vaše kontaktné údaje (ak ich poskytnete) a vašu správu.

Právnym základom pre toto spracúvanie údajov je naša povinnosť plniť zmluvu a/alebo plniť povinnosti, ktoré sa na nás vzťahujú pred uzavretím zmluvy, v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, a/alebo náš prevažujúci oprávnený záujem na spracúvaní vašej žiadosti, v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


2.4 Nadviazanie kontaktu v prípade žiadostí o zamestnanie

Ak nadviažete s nami kontakt s cieľom podať žiadosť o zamestnanie u nás – napríklad e-mailom alebo využitím kontaktného formulára –, budú údaje, ktoré ste podali (napríklad vaše meno, e-mailová adresa a miesto zamestnanie, o ktoré žiadate), vaša správa aj dokumenty, ktoré ste k žiadosti predložili, spracované výhradne na účely vybavenia vašej žiadosti.

V prípade, že by to bolo nutné po dokončení procesu spracovania žiadosti (napríklad v rámci právneho konania), je podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR dovolené spracúvanie údajov na účely ochrany našich oprávnených záujmov, konkrétne na účely uplatnenia a/alebo obrany nároku.


2.5 Plnenie zmluvy a správa údajov v rámci poskytovania našich služieb

Spracúvame rôzne položky údajov pri poskytovaní našich služieb a na účely iniciovania a spracúvania zmluvných vzťahov medzi vami a nami.

Ak ste nám zadali poskytnutie služby, budeme spracúvať vaše údaje (meno, kontaktné údaje a adresu, ak bola oznámená) aj všetky informácie nutné na vykonanie tohto zadanie výhradne na účely riešenie zmluvného vzťahu.

Toto zahŕňa najmä vhodné poradenské služby a podporu, korešpondenciu s vami, dodanie a fakturáciu, aj splnenie našich účtovných a daňových povinností.

V súlade s tým budú tieto údaje spracúvané na základe čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a na účely splnenia našich právnych povinností v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Vaše údaje môžu byť v prípade potreby poskytované tretím subjektom na účely spracúvania daného zadania.

Informácie o vašej adrese poskytneme spoločnosti poverenej vykonaním dodania. V prípadoch, keď je to nutné na realizáciu zmluvy, spoločnosti poverenej vykonaním dodania zároveň poskytneme vašu e-mailovú adresu alebo vaše telefónne číslo s cieľom dojednať termín dodania (oznámenie o odoslaní).

Vaše transakčné údaje (meno, dátum objednávky, spôsob platenia, dátum odoslania a/alebo prijatia, sumu a príjemcu, a v príslušných prípadoch bankové údaje alebo údaje o kreditnej karte) poskytneme poskytovateľovi platobných služieb poverenému vybavením platby.

Môže k tomu patriť aj poskytovanie údajov dozorným úradom na účely korešpondencie a uplatnenia a obrany vašich práv.

Pri tom budeme uplatňovať všetky vhodné opatrenia na zaistenie toho, že osobné údaje budú poskytované iba v rozsahu nutnom na súvisiaci účel.

2.6 Kontrola kreditu

Pokiaľ je to pri zvolenom spôsobe platby možné, vykonáme kontrolu kreditu. V tomto procese odovzdáme Vaše meno a adresu úverovej agentúre, ktorá tieto údaje porovná s vlastnou databázou za účelom overenia Vašej bonity. Úverová agentúra nám potom odovzdá zodpovedajúce informácie o bonite.

Právnym základom spracovania údajov v prípade nákupu na účet je náš oprávnený záujem v súlade s čl. 6 (1) f) GDPR, pretože platíme zálohy za expedíciu tovaru a nesieme riziko nesplatenia. Vo všetkých ostatných prípadoch sa spracovanie údajov v rámci kontroly bonity vykonáva výhradne na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu podľa čl. 6 (1) a) GDPR.


2.7 Zákaznícky účet

Pred použitím nášho online obchodu sa musíte zaregistrovať. Okrem informácií o vašej spoločnosti sa môžu v tomto prípade spracúvať aj osobné údaje (kontaktná osoba, e-mailová adresa, meno majiteľa firmy). Zároveň budeme spracúvať vaše používateľské údaje (meno používateľa, heslo). To vám umožňuje spravovať svoje objednávky a zadania a nám to umožňuje identifikovať vás ako zákazníka. Právnym základom tohto spracúvania údajov je váš súhlas v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.


2.8 Bulletin

Ponúkame vám možnosť dostávať e-mailový bulletin, aby sme s vami mohli zdieľať pravidelné informácie o našej spoločnosti aj o našich ponukách. Ak sa prihlásite na odber nášho bulletinu, budeme spracúvať údaje, ktoré pri tom poskytnete (e-mailovú adresu aj ostatné dobrovoľne poskytnuté informácie). Aby sa predišlo zneužívaniu, hneď ako sa prihlásite na odber, zašleme vám e-mail, v ktorom budete požiadaní o potvrdenie svojho prihlásenia na odberu (postup dvojnásobného výslovného súhlasu). Vaše prihlásenie sa na odber sa zaznamenáva, aby sme mohli overiť, že proces prihlásenia na odber je v súlade s právnymi požiadavkami. Údaje, ktoré sa v rámci toho zaznamenávajú, sú okamih, kedy ste sa prihlásili a potvrdili, a vaša IP adresa.

Právnym základom pre zasielanie bulletinu je váš súhlas v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Právnym základom pre spracúvanie údajov súvisiacich so zasielaním potvrdzujúceho e-mailu pre vaše prihlásenie sa na odber a pre súvisiaci proces zaznamenávania údajov je náš oprávnený záujem na overení toho, že vaše prihlásenie na odber je správne, a to v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Na zasielanie bulletinu využívame poskytovateľov služieb, ktorým poskytujeme vyššie uvedené údaje. Tí spracúvajú údaje naším menom v súlade s pokynmi.


2.9 Individualizovaný bulletin

Za predpokladu, že na to dáte dopredu svoj súhlas, budete od nás dostávať bulletin obsahujúci individualizovaný obsah.

Použitím bulletinu získavame informácie o okamihu otvorenia e-mailu. Okrem toho analyzujeme aj vašu používateľskú činnosť tým, že určujeme, na ktoré odkazy ste v bulletine klikli. Tieto informácie využívame na ďalšie prispôsobovanie obsahu nášho bulletinu vašim osobným záujmom.

Právnym základom pre zasielanie bulletinu je váš súhlas v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.


2.10 Priama e-mailová reklama pre existujúcich zákazníkov

Aby sme vám mohli ponúkať podobný tovar a služby v súvislosti s tovarom a so službami, ktoré ste si kúpili, budeme vám zasielať priamu poštu na e-mailovú adresu, ktorú ste použili v súvislosti s nákupom.

Právnym základom pre zasielanie tejto priamej pošty je zákon č. 351/2011 Z.z., §62 (3) v spojení s čl. 95 GDPR.


2.11 Systém obchodu, správa dát a newsletter cez Salesforce

Aby sme mohli poskytovať náš systém obchodu, spravovať naše zákaznícke dáta a zasielať náš personalizovaný newsletter, používame systémy od Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, 80636 Mníchov („Salesforce“). Údaje, ktoré spracovávame v rámci poskytovania Vášho zákazníckeho účtu, nákupných transakcií a personalizovaného newsletteru, vrátane analýzy Vašej užívateľskej aktivity, preto spracovávame v systémoch Salesforce.

Vaše údaje nespracovávame pomocou systémov Salesforce na žiadne ďalšie účely. Právny základ pre toto spracovanie teda zodpovedá právnym základom opísaným v oddiele 2.5 a 2.6 vyššie.

Salesforce je skupina spoločností s pobočkami po celom svete. Materskou spoločnosťou skupiny je salesforce.com Inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA.

Je preto možné, že dáta môžu byť prenesené do USA v súvislosti so spracovaním dát vykonávaným Salesforce. Európska komisia neschválila rámec týkajúci sa primeranosti úrovne ochrany pri prenose údajov do USA. Salesforce však zaisťuje adekvátnu úroveň ochrany dát prostredníctvom záväzných podnikových pravidiel (BCR). Ide o záväzné vnútorné predpisy, ktoré boli schválené európskym dozorným úradom. Kópiu BCR získate na nasledujúcom odkaze: https://compliance.salesforce.com/en/salesforce-bcrs.

Salesforce navyše zabezpečuje primeranú úroveň ochrany údajov prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek EÚ. Na vyžiadanie je možné poskytnúť kópiu príslušnej štandardnej zmluvnej doložky EÚ. V prípade záujmu sa môžete obrátiť na


2.12 Súbory cookie

Naše webové stránky používajú takzvané súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané do Vášho zariadenia (PC, chytrý telefón, tablet atď.) Vaším internetovým prehliadačom. Informácie o konkrétnych súboroch cookie, ktoré používame, ich poskytovateľoch a účeloch nájdete v našom Banneri súhlasu (viď 2.13). Tu môžete udeliť súhlas s príslušnými službami, odvolať ho alebo následne upraviť svoje nastavenia.


2.13 Banner na účely súhlasu pre Cookie Information

Aby sme mohli dokumentovať vaše voľby týkajúce sa určitých postupov v oblasti spracúvania údajov a tieto informácie oznamovať externým poskytovateľom, naše internetové stránky využívajú službu Cookie Information (ďalej označované ako „Cookie Information“) poskytovanú spoločnosťou Cookie Information A/S, Kristen Bernikows Gade 4, 1105 Kodaň K, Dánsko. Cookie Information využíva postupy spracúvania údajov, ktoré zvolíte, a tieto informácie podľa potreby oznamuje externým poskytovateľom.

Toto spracúvanie údajov sa vykonáva s cieľom splniť našu právnu povinnosť spracúvať údaje spôsobom, ktorý je v súlade s požiadavkami na ochranu údajov v rámci článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR.


Viac informácií o tom, ako Cookie Information spracúva údaje, je možné získať na: https://cookieinformation.com/cookie-and-privacy-policy


2.14 Analýza/marketing


(a) Služby Google

Naše internetové stránky využívajú rôzne služby poskytované spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej označovanú ako „Google“). V rámci toho existuje možnosť poskytovania údajov spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 v USA.

Pri poskytovaní údajov sa dostatočná úroveň ochrany údajov zaisťuje využívaním štandardných zmluvných doložiek.


Na vyžiadanie je možné poskytnúť kópiu príslušnej štandardnej zmluvnej doložky EÚ. V prípade záujmu sa môžete obrátiť na


Vezmite prosím na vedomie aj informácie o používaní údajov spoločnosťou Google na adrese: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk


(b) Google Analytics

Naše internetové stránky využívajú sledovací nástroj Google Analytics s cieľom analyzovať vaše využívanie našich internetových stránok. Je tak možné zostavovať správy o činnosti na webe, poskytovať ďalšie služby súvisiace s využívaním internetových stránok a vďaka tomu aj zdokonaľovať používateľskú prívetivosť.

Využívanie analytiky Google Analytics v prvom rade predstavuje využívanie súborov cookie na zhromažďovanie údajov o interakciách s našimi internetovými stránkami zo strany používateľov a na ich systematické vyhodnocovanie.

Podrobnejšie údaje o súboroch cookie, ktoré využívame, môžete získať v našich nastaveniach súborov cookie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať tým, že kliknete na príslušnú ikonu v ľavom dolnom rohu internetových stránok.

Analytiku Google Analytics využívame s rozšírením „anonymizeIp()“. To skracuje IP adresy v rámci členských štátov EÚ alebo EHP. Ak sú údaje poskytované na servery spoločnosti Google v USA, taktiež sa iba vo výnimočných prípadoch prevádza úplná IP adresa a tam sa skracuje. Vo väčšine prípadov to bráni tomu, že by údaje bolo možné použiť na priamu identifikáciu jednotlivej osoby. Najmä to znemožňuje spojiť údaje s počítačom alebo iným zariadením, ktorý daný návštevník internetových stránok použil.


Analytika Google Analytics spracúva nasledujúce údaje:

 • bajty z IP adresy systému využívaného návštevníkom internetových stránok (anonymizovanú IP adresu)
 • navštívené internetové stránky
 • internetové stránky, z ktorých používatelia pristupujú na naše internetové stránky (referent)
 • jednotlivé naše navštívené internetové stránky
 • čas, po ktorý používatelia na internetových stránkach zostávajú
 • častosť, s akou sú internetové stránky navštevované.

Sama spoločnosť Google uviedla, že vašu IP adresu nikdy nespojí s ďalšími údajmi v Google.

Právnym základom pre toto spracúvanie údajov je váš predchádzajúci súhlas v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.


(c) Google Remarketing/Retargeting

Na našom webe používame takzvané sledovacie súbory cookie od spoločnosti Google. Keď navštívite naše stránky, do trvalých súborov cookie sa ukladajú informácie o tom, ktoré produkty ste si na našich stránkach prezerali a prostredníctvom ktorých reklám a stránok tretích strán sa používatelia na náš web dostávajú. Pokiaľ následne navštívite partnerské webové stránky, môžeme Vám zobraziť personalizovanú reklamu na základe položiek, ktoré ste si na našich stránkach prezerali.


(d) Právny základ a zrušenie

Právnym základom pre spracovanie údajov v rámci vyššie uvedených služieb Google je Váš predchádzajúci súhlas podľa čl. 6 (1) a) GDPR. Svoj súhlas môžete s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek odvolať úpravou svojich preferencií v našom Banneri súhlasu (viď 2.13).


2.15 Facebook individualizované publikum (pixel/súbory cookie)

Naše internetové stránky využívajú takzvaný sledovací pixel od spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Facebook pixel využívame na sledovanie úspešnosti našich reklamných kampaní na Facebooku a na optimalizáciu toho, ako sa reklamné kampane na Facebooku zobrazujú zainteresovaným cieľovým skupinám.

Keď kliknete na reklamu na Facebooku alebo navštívite naše internetové stránky, pixel na našich internetových stránkach sa použije na uloženie súboru cookie vo vašom zariadení. Tento súbor cookie spracúva údaje súvisiace s tým, či ste na naše internetové stránky vstúpili prostredníctvom reklamy na Facebooku, a umožňuje vykonať analýzu vašej činnosti až do okamihu, keď uskutočníte nákup. To nám umožňuje sledovať úspešnosť našich reklamných kampaní na Facebooku. Okrem toho tento pixel taktiež spracúva údaje súvisiace so skutočnosťou, že ste naše internetové stránky navštívili, čo umožňuje, aby sa reklama, ktorá sa vám na Facebooku zobrazuje, prispôsobovala vašim záujmom.

Keď navštívite naše internetové stránky, nadväzuje sa priame spojenie so servermi Facebook prostredníctvom Facebook pixelu integrovaného na našich internetových stránkach. Informácie týkajúce sa vášho využívania týchto internetových stránok vytvárané daným súborom cookie (vrátane vašej IP adresy) sú poskytované spoločnosti Facebook v USA.

Pre prenosy dát do USA neexistuje žiadne rozhodnutie Komisie EÚ o primeranosti. Facebook zabezpečuje primeranú úroveň ochrany údajov prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek EÚ. Na vyžiadanie je možné poskytnúť kópiu príslušnej štandardnej zmluvnej doložky EÚ. V prípade záujmu sa môžete obrátiť na

Údaje, ktoré zhromažďujeme, sú pre nás anonymné a neumožňujú nám identifikovať konkrétneho používateľa. Ak ste registrovaný/registrovaná na Facebooku, Facebook dokáže zhromaždené údaje priraďovať k Vášmu účtu. Aj keď účet na Facebooku nemáte alebo nie ste do Facebooku pri svojej návšteve našich internetových stránok prihlásený(á), je možné, že Facebook spracuje a uchová Vašu IP adresu aj ďalšie identifikačné údaje.

Svoj súhlas so spracovaním svojich údajov prostredníctvom Facebook pixelu pre našu internetovú doménu môžete s účinkom do budúcnosti kedykoľvek odvolať. To môžete urobiť tým, že pozmeníte nastavenie v našom Banneri súhlasu (viď 2.13).


Právny základ tohto spracovania údajov je Váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR.


2.16 Externý obsah

Využívame dynamický obsah (ďalej označovaný ako „obsah“) od tretích subjektov na optimalizáciu vzhľadu a obsahu našich internetových stránok. Keď naše internetové stránky navštívite, automaticky sa prostredníctvom rozhrania odosiela žiadosť na server zodpovedajúceho poskytovateľa obsahu. V tejto žiadosti sú poskytované určité zaznamenané údaje (napr. IP adresa používateľa). Dynamický obsah sa potom prenesie na naše internetové stránky, kde sa zobrazí.

Externý obsah z Google/YouTube používame v spojení s nasledujúcimi funkciami [2.16 (a) až (c)]. Prenos dát do USA nie je vylúčený. Na prenos údajov do USA neexistuje žiadne rozhodnutie Komisie EÚ o primeranosti. Google/YouTube zaisťuje zodpovedajúcu úroveň ochrany údajov prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek EÚ.


Na vyžiadanie je možné poskytnúť kópiu príslušnej štandardnej zmluvnej doložky EÚ. V prípade záujmu sa môžete obrátiť na


Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de%20


(a) Integrácia videí z YouTube

Videá z portálu YouTube prevádzkovaného spoločnosťou YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (ďalej označované ako „YouTube“) sme integrovali do našich webových stránok. Keď sa videá prehrávajú, záznamové údaje sa prenášajú na servery YouTube v USA.

Právnym základom tohto spracúvania údajov je náš nadradený oprávnený záujem na optimalizácii marketingu našej prítomnosti na webe v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


(b) Google Maps

Naše internetové stránky využívajú mapovú službu od spoločnosti Google, nazývanú Google Maps, aby sme vám poskytli interaktívnu mapu. Keď sa mapa zobrazí, údaje vrátane vašej IP adresy a miesta, kde sa nachádzate, sa prenášajú na servery spoločnosti Google v USA a tam sa uchovávajú. Tieto údaje sa spracúvajú na základe nášho nadradeného oprávneného záujmu na optimalizácii marketingu našej ponuky v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


(c) reCAPTCHA

Externú službu reCAPTCHA využívame na ochranu formulárov na našich internetových stránkach pred spamom a zneužitím. Ide o službu poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej označovanú ako „Google“). reCAPTCHA umožňuje rozlišovať medzi vstupom uskutočneným ľuďmi a podvodným vstupom uskutočneným automatizovaným softvérom (známym taktiež ako robot).

Spracúva od vás nasledujúce údaje: referujúca URL, IP adresa používateľa, vstupné úkony používateľa, pohyby myši okolo začiarkavacích políčok reCAPTCHA, detekcia a prepojenie s účtom Google, ak je doň používateľ zároveň prihlásený, informácie o prehliadači, ktorý sa používa, veľkosť prehliadača, rozlíšenie prehliadača, pluginy prehliadača, jazykové nastavenia, dátum, skripty a zobrazovacie pokyny od internetových stránok.

Tieto údaje sa spracúvajú na základe nášho nadradeného oprávneného záujmu na zachovaní bezpečnosti našich internetových stránok v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


3. Uchovávanie údajov


3.1 Obdobie uchovávania údajov

Osobné údaje uchovávame iba na čas nutný na účely, na ktoré sa dané údaje spracúvajú, alebo pokým svoj súhlas neodvoláte. Do tej miery, v akej je nutné dodržiavať zákonné požiadavky na uchovávanie, platí, že obdobie uchovávania môže pre určité údaje byť až 10 rokov, a to bez ohľadu na účely, na ktoré sa dané údaje spracúvajú.


4. Vaše práva ako dotknutej osoby


4.1 Informácie a prístup

Môžete si bezplatne a kedykoľvek požiadať o informácie/prístup k všetkým osobným údajom, ktoré o vás uchovávame.


4.2 Oprava, vymazanie, obmedzenie spracúvania, námietka

V prípade, že už nesúhlasíte s uchovávaním svojich osobných údajov, alebo ak vaše osobné údaje už nie sú správne, po prijatí zodpovedajúceho pokynu od vás necháme vaše údaje vymazať alebo zablokovať alebo vykonáme nutné opravy (v rozsahu, v akom je to podľa príslušných právnych predpisov možné). To isté platí v prípade, že máme obmedziť spracúvanie vašich údajov v budúcnosti. Najmä máte právo vzniesť námietku v prípadoch, keď vaše údaje sú nutné na vykonanie úlohy vo verejnom záujme alebo v našom oprávnenom záujme, vrátane akéhokoľvek prípadného profilovania, ktoré z toho vychádza. Máte zároveň právo vzniesť námietku v prípadoch, keď sa údaje spracúvajú na účely priameho marketingu.


4.3 Vaše právo odvolať súhlas s účinkom do budúcna

Súhlas môžete s účinkom do budúcna kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá dopad na zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním.


4.4 Prenositeľnosť údajov

Ak sa údaje spracúvajú na základe zmluvy alebo rokovania pred uzavretím zmluvy, na základe súhlasu, alebo s využitím automatizovaných metód, máte právo na prenositeľnosť údajov. Na požiadanie vám vaše údaje poskytneme v bežne používanom, štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte tak, aby ste tieto údaje mohli preniesť inému prevádzkovateľovi, ak si budete priať tak urobiť.


4.5 Právo podať sťažnosť

Máte taktiež možnosť podať sťažnosť na dozornom úrade vo vzťahu k svojim právam ako dotknutej osoby: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prava-dotknutych-osob


4.6 Obmedzenia

Vyššie uvedené práva sa nevzťahujú na údaje, pri ktorých nie sme schopní dotknutú osobu identifikovať (napríklad ak boli údaje anonymizované na účely analýzy). Môže byť možné, aby ste vykonali svoje právo na prístup/informácie, právo na vymazanie, právo na blokovanie, právo na opravu alebo poskytnutie inej organizácii vo vzťahu k týmto údajom, ak nám poskytnete ďalšie informácie, ktoré nám umožnia vás identifikovať.


5. Výkon vašich práv ako dotknutej osoby


5.1 Výkon vašich práv ako dotknutej osoby

Ak máte akékoľvek otázky týkajúca sa spracúvania vašich osobných údajov alebo ak si želáte vykonať svoje práva na prístup/informácie, právo na opravu, právo na blokáciu, právo vzniesť námietku, alebo právo na vymazanie, alebo ak si želáte podať žiadosť o poskytnutie svojich údajov inej organizácii, obráťte sa, prosím, na